Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ 16.000 ΑΝΕΡΓΩΝ

Από αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.grθα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβαλλουν  αιτήσεις για την συμμετοχή τους στο νέο πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας 16.600 ανέργων -κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων- ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη – όπως τονίζεται - δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:
1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην οποία ήδη έχει αναρτηθεί η πρόσκληση με το σύνολο των
λεπτομερειών του νέου προγράμματος.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 16.620 άνεργοι, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τεχνικός κλάδος: κατανέμονται 70.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 10.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση 3.620 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ